mardi 14 août 2018

shahbano farah pahlavi شهبانو فرح پهلوی سیاوش اوستا david Abbasi


خطبه عقد به زبان تازی از سوار شدن شتر با شتر میگوید یعنی نکح و نکاح همخوابی شتر است
چون همه واژه های مستعمل مثل عقد عروسی و ازدواج و غیره نیز عربی است اما چرا در خطبه از واژه نکاح استفاده میشود؟ چون پس از تازش تازیان به ایران و به کنیزی گرفتن همه دختران   ازدواج و رن  نوعی بیزنس تازیان حاکم بود که آنها را در حرمسراهای هر شهری نگهداری میکردند و هر ایرانی که مایل به ازدواج بود باید از قاضی و یا حاکم شهر که یک تازی بود زتش را با مبلغ و مهری معلوم خریداری میکر و آن تازی میگفت انکحت و زوجت این خانم را یعنی با هش خوابیدم و جفت شده  اما حالا به این مبلغ و این شرایط بتو میدهمش  کتای های سیاوش اوستا بوپژه آیین اوستا و من با خدا رقصیدم را بخوانید و روشن شوید و از خریت 1400 ساله بیرون بیاییمAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire